เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 

 
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559   นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร    มอบหมายให้ น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เขาไชยราช  อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559   นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร    มอบหมายให้ นายสำเริง  ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร   ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ดอนเมือง อ.เมือง จ.ชุมพ

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559   นายสำเริง ขาวสวี  เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมด้วย น.ส.ชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมให้ราษฎร์มีอาชีพเสริมตำบลตะกุกใต้ (การเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรรายย่อย) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559   นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร    มอบหมายให้ น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559   นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร    มอบหมายให้ น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง   ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร    ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร   และห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร

 
 
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ Tel. ๐-๗๗๕๗-๔๕๑๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster : นางสาวนพเกล้า ดวงหิรัญภักดี
E-mail : aopdb03@doae.go.th
AmazingCounters.com