เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 
 
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559   นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร    มอบหมายให้ น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เขาไชยราช  อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559   นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร    มอบหมายให้ นายสำเริง  ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร   ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ดอนเมือง อ.เมือง จ.ชุมพร
 

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559   นายสำเริง ขาวสวี  เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมด้วย น.ส.ชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมให้ราษฎร์มีอาชีพเสริมตำบลตะกุกใต้ (การเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรรายย่อย) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559   นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร    มอบหมายให้ น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559   นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร    มอบหมายให้ น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง   ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร    ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร   และห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559   นางวิรัตน์ ไชยช่วย    ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร     มอบหมายให้ น.ส.อรกมล ฤคดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง   ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

 
วันที่ 29 มกราคม 2559 นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ น.ส.ชิดชนก พูลสวัสดิ์ และ น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงายด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
 

                     วันที่ 28-29 มกราคม 2559 นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนาย สำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร ให้การต้อนรับและอบรม หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย แก่คณะเกษตรกรจากเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 
วันที่ 27 มกราคม 2559 นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ น.ส.นพเกล้า ดวงหิรัญภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.ชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ช่วยปฏิบัติงานจุดรับซื้อยางพารา ณ ตลาดประมูลยาง สกย.อ.เมืองชุมพร โดยมีกำหนดรับซื้อระหว่างเดือน มกราคม -มิถุนายน 2559
 

วันที 13-14 มกราคม 2559 นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอรกมล ฤคดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และ
นายสำเริง ขาวสวี   เจ้าพนักงานการเกษตร     เป็นวิทยากรอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แมลงเศรษฐกิจ) ปี 2559 ณ ม. 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 

วันที 13-15 มกราคม 2559 นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนพเกล้า ดวงหิรัญภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคณะทำงานติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.ระนอง, จ.ชุมพร

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2558    คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร     ร่วมกันติดตั้งป้ายเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเพื่อสนองพระราชปณิธานต่อต้านการทุจริต   ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชุมพร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร

 

วันที่ 17  พฤศจิกายน  2558   นางวิรัตน์ ไชยช่วย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร    พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัด   ร่วมกันพัฒนาบริเวณพื้นที่ภายในศูนย์ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์จุดเรียนรู้  ให้พร้อมต้อนรับผู้สนใจที่มาศึกษาดูงาน

 

              เมื่อวันที 28 กรกฏาคม 2558 นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ได้มอบหมายให้
นางสาวนพเกล้า  ดวงหิรัญภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ไปดำเนินการจัดงานคลีนิคเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2558 ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราช บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนคิรนทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพรเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพร ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
 

วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558  นางวิรัตน์ไชยช่วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ให้การตอนรับ คณะจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นำโดย ท่านบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และคณะ ในการนิเทศงานของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ประจำปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
การติดตามผลสัมฤทธิ์จากการอบรมของเกษตรกร
วันที่  8  กรกฎาคม  2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล นางหลง อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

 

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดทั่วไทย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล เขาไพร

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ถ้ำพรรณรา
 อ.ถ้ำพรรณรา    จ.นครศรธรรมราช

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลถ้ำพรรณรา
 อ.ถ้ำพรรณรา    จ.นครศรธรรมราช

 
โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์
วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล สามตำบล
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะจากสถานีโทรทัศน์ทางการศึกษาผ่านดาวเทียม วังไกลกังวน
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ  จังหวัดระนอง

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 นาย พีรพร  พร้อมเทพ  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร  เข้ามาชมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร โดยมี นาง วิรัตน์  ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ ให้การต้อนรับ

 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ได้จัดทำบุญประจำปี ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัด ชุมพร โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของศูนย์แมลงเศรษฐกิจ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์
วันที่ 16 - 17 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล น้ำผุด อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์
วันที่ 16 - 17 เมษายน 2558 ณ ศาลาประชาคม อำเภอ ปะเหลียน  จังหวัดตรัง

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์
วันที่ 8 - 9 เมษายน 2558 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล เขาคราม อ. เมือง  จ.กระบี่

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์
วันที่ 2 - 4 เมษายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์
วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2558

ณ กองร้อยพัฒนาที่ 2 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2558

ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล สำนักแต้ว  อำเภอ สะเดา  จังหวัด สงขลา
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2558
ณ หน่วยกองพันอากาศโยธิน  กองบิน 56 ตำบลคลองหอยโข่ง  อ.คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2558
ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ควนโตน  อำเภอ ควนโตน จังหวัด สตูล

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2558
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
อำเภอ คลองหอยโข่ง  จังหวัด สงขลา

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 19 - 20  กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลโคกเคียน
อำเภอ ตะกั่วป่า  จังหวัด พังงา

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 17 - 18  กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเขาคราม
อำเภอ เมือง  จังหวัด กระบี่

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 13 - 14  กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลขุนทะเล
อำเภอ ลานสกา  จังหวัด นครศรีธรรมราช

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลลานสกา
อำเภอ ลานสกา  จังหวัด นครศรีธรรมราช

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
อ. ทุ่งสง  จังหวัด นครศรีธรรมราช

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลนาเหรง
อำเภอ นบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลพรหมโลก
อำเภอ พรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 29 - 30 มกราคม 2558 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอ่าวตง
อำเภอ วังวิเศษ  จังหวัดตรัง

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 27 – 28 มกราคม 2558 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 435 จังหวัดตรัง

 

เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ
จังหวัดชุมพร มีโอกาสต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ได้มาศึกษาและดูงานในด้านต่างๆ ของศูนย์

 
ท่านนายกได้พูดถึงการเลี้ยงชันโรงว่า "ผึ้งชันโรงนี้ถือเป็นสุดยอดแมลงผสมเกสรพืช เลี้ยงได้ในนาอินทรีย์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์จากชันโรงเป็นที่ต้องการของตลาด ที่มีราคาสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปหลายเท่า นับเป็นการเพิ่มรายได้ที่ดี " เกษตรกรท่านใดสนใจ ทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและส่งเสริมเกษตรกรทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านได้มีรายได้ที่มากขึ้น
 
 

ภาพ งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ส่งท้ายปีใหม่ ของเจ้าหน้าที่
ภายในศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัด ชุมพร
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร

 

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พศ 2558 นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการกองทุนสวนยาง
จังหวัดชุมพร เข้ามาสวัสดีปีใหม่และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์
โดยมีนางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ยินดีต้อนรับ ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย (ครูเคท) ที่มาดูกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์

   
 

งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ชุมพร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการการเลี้ยงผึ้งโพรง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและด้วงสาคู ในงานงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และงานกาชาด จังหวัดชุมพร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19 -27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 
   
 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 Mr.Daniel Ambuihl จาก Zurich Universityประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ และ กลุ่มเกษตรกรจาก ตำบล บางนอน อ.เมือง จังหวัด ระนอง ได้มาศึกษาเรียนรู้ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย และ ด้วงสาคู
ที่โรงเลี้ยงด้วงสาคูและแปลงผึ้งโพรง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร

 
   
  วันที่ 18 พ.ย. 57 ผอ.ศูนย์ฯ ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และคนงานศูนย์ฯ ประชุมชี้แจง-รับนโยบาย การทำงานและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำเดือน
 
   
 

 วันที่ 15 พ.ย. 57 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
“กิจกรรมเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง”
ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดยนำอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งโพรง จัดแสดงพร้อมแจกเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

 
   
 

วันที่ 14 พ.ย. 57 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย และ University of Bengkuluจำนวน 8 ราย เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ นักวิขาการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 
   
  ผู้อำนายการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้คุณสมศักดิ์  นวลขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเลี้ยงผึ้ง การผลิตขยาย และการคัดเลือกนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี” ภายใต้โครงการ Cooperation in Beekeeping, Bee Products and Marketing  กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย – อาร์เจนตินา  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 
   
  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ฟาร์มตัวอย่าง ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
 
   
   
   
   
 
 
   
  ประกาศ เปิดรับสมัครเกษตรกร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน
   
  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ผึ้ง ศูนย์แมลงเศรษฐกิจ ชุมพร
   
  แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘
 
 
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ Tel. ๐-๗๗๕๗-๔๕๑๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster : นางสาวอรกมล ฤคดี 
E-mail : aopdb03@doae.go.th
AmazingCounters.com