เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร นำทีมโดย นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการด้านแมลงเศรษฐกิจ ในโครงการจังหวัดพบประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ ม.13 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

(อ่านต่อ)

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ผึ้งโพรง ชันโรง ด้วงสาคูและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน field day ณ ศพก. อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

(อ่านต่อ)

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ผึ้งโพรง ชันโรง ด้วงสาคูและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

(อ่านต่อ)

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ รับหน้าที่เป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ การเลี้ยงผึ้งโพรง ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลองท่อม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

(อ่านต่อ)

วันอังคารที่ 6 มิ.ย.60 นายสุวิทย์ ดำแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ได้เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและชันโรง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

(อ่านต่อ)

วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย.60 นายสุวิทย์ ดำแก้ว นัวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชกานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ต. ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง

(อ่านต่อ)

อ่านข่าวย้อนหลัง

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพรประชุมติดตามและนิเทศงานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรง
ในโครงการพระราชดำริและโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผึ้งโพรงอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(อ่านต่อ)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร รับหน้าที่เป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ๊การเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 (อ่านต่อ)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางสาวนพเกล้า ดวงหิรัญภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นายเทพมนตรี สังขพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมในพิธีการมอบปัจจัยการผลิต
ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมัน
ครบวงจรแบบบูรณาการ (อ่านต่อ)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดตั้งจุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(อ่านต่อ)

วันที่ 27 เมษายน 2560 นางสาวอรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง ให้แก่คณะดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
(อ่านต่อ)

วันที่ 26 เมษายน 2560 คณะบุคลากรสังกัดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมกันพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจภายในศูนย์ และแยกขยายชันโรงที่ทำรังตามธรรมชาติลงสู่รังเลี้ยงเพื่อศึกษาต่อไป
(อ่านต่อ)

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นอาชีพเสริมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม
ในสวนปาล์มน้ำมัน บูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
(อ่านต่อ)

น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและคณะ ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย แก่เกษตรกรในโครงการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จ.พังงา ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560
(อ่านต่อ)

วันที่ 21 เมษายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร นำทีมโดย นายเทพมนตรี สังขพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการด้านแมลงเศรษฐกิจ ในโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำปี 2560
(อ่านต่อ)

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.ชุมพร ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตร์และสหกรณ์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ชุมพร
(อ่านต่อ)

วันที่ 6 เมษายน 2560 น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผอ.ศทม.ชพ. ให้ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงและ
การเลี้ยงชันโรงแก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพเสริมในสวนปาล์มน้ำมันของ
สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ.ชุมพร รุ่นที่ 1 จำนวน 35 ราย
(อ่านต่อ)

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะให้ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านปังหวาน (อ่านต่อ)

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในงานจังหวัดพบประชาชน ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงเรียนเพียงหลวง5 อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 นางสาวอรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับหน้าที่วิทยากรโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงและเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวอรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และนางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมหลักสูตร"การเลี้ยงผึ้งโพรง"
ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมทีมงาน รับหน้าที่พิธีกรประจำฐานเรียนรู้สถานีการเลี้ยงผึ้งโพรง และจัดนิทรรศการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นางสาวนพเกล้า ดวงหิรัญภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผึ้ง ในงาน AGBIO 2017

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเกษตรกรจาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร เข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงผึ้งโพรง, ผึ้งพันธ์, ชันโรงและการเลี้ยงด้วงสาคู

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรง) ให้แก่เกษตรสมาชิกแปลงใหญ่ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  

ันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในงานจังหวัด
พบประชาชน ครั้งที่ 2/2560 ณ เทศบาลตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพด้านการเกษตร ปี 2560 ณ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมหลักสูตร การเลี้ยงชันโรง   ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพด้านการเกษตร ปี 2560     
ณ  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 
 
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ Tel. ๐-๗๗๖๕-๘๖๖๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster :
E-mail : aopdb03@doae.go.th
AmazingCounters.com