เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพรประชุมติดตามและนิเทศงานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรง
ในโครงการพระราชดำริและโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผึ้งโพรงอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(อ่านต่อ)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร รับหน้าที่เป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ๊การเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 (อ่านต่อ)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางสาวนพเกล้า ดวงหิรัญภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นายเทพมนตรี สังขพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมในพิธีการมอบปัจจัยการผลิต
ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมัน
ครบวงจรแบบบูรณาการ (อ่านต่อ)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดตั้งจุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(อ่านต่อ)
วันที่ 27 เมษายน 2560 นางสาวอรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง ให้แก่คณะดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
(อ่านต่อ)
วันที่ 26 เมษายน 2560 คณะบุคลากรสังกัดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมกันพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจภายในศูนย์ และแยกขยายชันโรงที่ทำรังตามธรรมชาติลงสู่รังเลี้ยงเพื่อศึกษาต่อไป
(อ่านต่อ)

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นอาชีพเสริมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม
ในสวนปาล์มน้ำมัน บูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
(อ่านต่อ)

น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและคณะ ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย แก่เกษตรกรในโครงการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จ.พังงา ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560
(อ่านต่อ)

วันที่ 21 เมษายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร นำทีมโดย นายเทพมนตรี สังขพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการด้านแมลงเศรษฐกิจ ในโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำปี 2560
(อ่านต่อ)

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.ชุมพร ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตร์และสหกรณ์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ชุมพร
(อ่านต่อ)
วันที่ 6 เมษายน 2560 น.ส.อรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผอ.ศทม.ชพ. ให้ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงและ
การเลี้ยงชันโรงแก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพเสริมในสวนปาล์มน้ำมันของ
สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ.ชุมพร รุ่นที่ 1 จำนวน 35 ราย
(อ่านต่อ)

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะให้ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านปังหวาน (อ่านต่อ)

 วันที่ 29 มีนาคม 2560 นางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในงานจังหวัดพบประชาชน ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงเรียนเพียงหลวง5 อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 นางสาวอรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับหน้าที่วิทยากรโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงและเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวอรกมล ฤคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และนางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมหลักสูตร"การเลี้ยงผึ้งโพรง"
ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมทีมงาน รับหน้าที่พิธีกรประจำฐานเรียนรู้สถานีการเลี้ยงผึ้งโพรง และจัดนิทรรศการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นางสาวนพเกล้า ดวงหิรัญภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผึ้ง ในงาน AGBIO 2017 นิทรรศการสำหรับนักวิจัยระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและผู้ผลิตชั้นนำ
ในอุตสาหกรรมการเกษตรมารวมตัวกันเพื่อทำการแลกเปลี่ยนความคิดกันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
บนหลักการของการทำการเกษตรแบบยั่งยืนและ Bioeconomy ณ ไบเทคบางนา

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
 
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ Tel. ๐-๗๗๖๕-๘๖๖๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster : นางสาวนพเกล้า ดวงหิรัญภักดี
E-mail : aopdb03@doae.go.th
AmazingCounters.com